มูลนิธิชัยพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางเป็นแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่มุ่งสู่การเติบโตที่สมดุลบนพื้นฐานการพัฒนาจากภายในและจากการสั่งสมความรู้ แรงผลักดันหลักเน้นการพัฒนาจากภายใน การป้องกันตนเอง การอนุรักษ์ ความระมัดระวัง และการกลั่นกรอง ซึ่งเรียกร้องให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และความห่วงใยต่อผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ สิ่งนี้มีส่วนทำให้เกิดแนวทางการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติที่ความสำเร็จของโครงการไม่เพียงแต่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้มีส่วนร่วมในการสนทนาสามารถแบ่งปันปัญหาและพัฒนาแนวทางแก้ไขสำหรับตนเองและกันและกัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) นำเสนอภายใต้ฉากหลังของการเดินขบวนกึ่งสำนึกของมวลมนุษยชาติมุ่งสู่อนาคตที่ไม่ยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งประเทศไทย ในเศรษฐกิจพอเพียงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แท้จริงแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่ทุกคนนำไปประยุกต์และนำไปปฏิบัติ เพราะเป้าหมายหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน การวางแผนการเงิน เราสามารถวางแผนการเงินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ เพราะ “เงินคือทรัพยากรอย่างหนึ่ง” ที่เราต้องจัดสรรให้เพียงพอสำหรับปัจจุบันและอนาคต การวางแผนการเงินจึงเป็นเรื่องของความสมดุลทางการเงิน เพื่อให้มีเงินใช้ทั้งวันนี้และพรุ่งนี้ เพื่อการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเพื่อเป้าหมายระยะยาวและการเกษียณอายุที่มั่นคง เราสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการวางแผนทางการเงินได้ดังนี้ วัตถุประสงค์ของรหัสเอกสารนี้เพื่อตรวจสอบการพัฒนาชุมชนที่ประสบความสำเร็จโดยการทำให้ผู้คนสามารถช่วยเหลือตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งก่อนหน้านี้สูญเสียไปจากการทำงานหนักเกินไปของระบบนิเวศในท้องถิ่น ความยั่งยืนถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาจำเป็นต้องมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนและความต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของตน…

Continue Readingมูลนิธิชัยพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง